Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

mgr Marcin Szczęsny

mgr Marcin Szczęsny

mgr Marcin Szczęsny -Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

Do podstawowego zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką należy:

 • koordynacja prac poszczególnych zespołów prowadzących prace badawcze dla przemysłu lub w partnerstwie z przemysłem;
 • koordynacja współpracy spółek celowych Uniwersytetu Zielonogórskiego z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • prowadzenie zadań formalno-prawnych z zakresu nadzoru właścicielskiego dla zgromadzenia wspólników w tym wprowadzanie zasad ładu korporacyjnego i przepływu informacji ze spółek celowych Uniwersytetu Zielonogórskiego i między tymi spółkami;
 • opracowanie kompleksowej spójnej oferty świadczonych usług przez Uniwersytet Zielonogórski oraz spółki celowe Uczelni oraz ukazanie potencjału Uniwersytetu Zielonogórskiego dla gospodarki i otoczenia biznesu poprzez np. organizację we współpracy ze spółkami oraz instytutami Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencji;
 • koordynacja w zakresie zapytań ofertowych bądź w zakresie podjęcia współpracy mające na celu odpowiednie skierowanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców zamówienia z Uniwersytetu Zielonogórskiego czy spółek celowych Uczelni;
 • prowadzenie „jednego okna” – centralnego miejsca, do którego mógłby zgłaszać się biznes, szkoły czy jednostki samorządu terytorialnego w celu nawiązania współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W tym także koordynację w zakresie zapytań ofertowych bądź w zakresie podjęcia współpracy mające na celu odpowiednie skierowanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców zamówienia z Uniwersytetu Zielonogórskiego czy spółek celowych Uczelni.

Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości Akademickiej

dr inż. Agnieszka Kaczmarek - Pawelska

dr inż. Agnieszka Kaczmarek - Pawelska

dr inż. Agnieszka Kaczmarek - Pawelska - Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości Akademickiej

Do podstawowego zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej należy:

 • koordynacja działań mających na celu umożliwienie pracownikom, studentom i absolwentom uczelni korzystanie z powierzchni użytkowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i jego infrastruktury;
 • planowanie i koordynacja organizacji szkoleń konferencji dla Beneficjentów AIP oraz pracowników i studentów Uczelni dotyczących pozyskiwania środków pomocowych, również z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż;
 • opracowanie kompleksowych spójnych informatorów dotyczących możliwości wsparcia finansowego dla przedsięwzięć podejmowanych przez pracowników, studentów i absolwentów Uczelni;
 • opracowanie kompleksowych spójnych informatorów z zakresu podejmowania, prowadzenia oraz form działalności gospodarczej;
 • udzielenie pomocy oraz umożliwienie nawiązania współpracy z jednostkami badawczymi pracownikom, studentom i absolwentom Uczelni;
 • koordynacja działań mających na celu rozwijanie projektów biznesowych oraz tworzenie podmiotów gospodarczych przez studentów Uczelni;
 • wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów biznesowych i tworzenie podmiotów gospodarczych przez Studentów Uczelni;
 • współpraca i prowadzenie wspólnych działań z AIP oraz CPTT mających na celu wspieranie projektów biznesowych studentów Uczelni;
 • ocena potencjału komercyjnego i biznesowego projektów realizowanych przez studentów Uniwersytetu;
 • organizacja wsparcia merytorycznego, szkoleń oraz pomoc we wdrażaniu wyników prac i projektów autorstwa studentów Uczelni;
 • realizacja, wspólnie z CPTT dni otwartych i informacyjnych, promujących przedsiębiorczość akademicką oraz prezentujących potencjał przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią;
 • przeprowadzanie okresowych audytów w AIP, diagnoza stanu aktualnego oraz opracowanie rekomendacji wskazujących kierunek rozwoju jednostki, zgodny z aktualną sytuacją gospodarczą w regionie.

Pełnomocnik ds. Jakości Badań

dr hab inż. Sławomir Kłos

dr hab inż. Sławomir Kłos

dr hab inż. Sławomir Kłos - Pełnomocnik ds. Jakości Badań

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1991 roku na Wydziale Elektrycznym (specjalność Automatyka i Metrologia Elektryczna). W 1998 obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (doktor nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu). W 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie.

 

W pracy naukowo badawczej zajmuje się zastosowaniem technologii informatycznych w inżynierii produkcji oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Jest autorem lub współautorem ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.

 

Prowadzone przez niego badania w Instytucie Inżynierii Mechanicznej UZ dotyczą informatycznych systemów wspomagających zarządzanie produkcją i obejmują:

 • metody wyboru i oceny wdrożenia systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • implementację systemów ERP zorientowaną na poprawę produktywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • analizy efektywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • budowę algorytmów do efektywnego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • modelowaniem i symulacją procesów produkcyjnych,
 • implementacją technologii informatycznych w utrzymaniu ruchu dla potrzeb przemysłu 4.0.

W latach 1996 – 2012 prezes zarządu firmy informatycznej. W latach 2007-2010 Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego UZ. W latach 2012-2020 roku Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwerystetu Zielonogórskiego. Konsultant w zakresie wdrażania systemów klasy ERP, zarządzania projektami i efektywnego zarządzania procesami. Od 1991 roku realizuje projekty wdrożeniowe oraz doradztwo w ponad 100 przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Prowadził wykłady gościnne między innymi w Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Fachhochschule Mittweida, Technische Universität Cottbus i University of West Bochemia Pilzen.

Do podstawowego zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. ds. Jakości Badań. należy:

 • inwentaryzacja wyposażenia laboratoriów Uczelni;
 • archiwizacja i tworzenie kwartalnych zestawień wykorzystania urządzeń laboratoryjnych;
 • ocena potencjału rozwojowego laboratoriów badawczych na Uniwersytecie Zielonogórskim na podstawie wykonywanych badań, zleceń zewnętrznych oraz dostępnej aparatury;
 • przygotowanie zaleceń do wdrożenia normy ISO 17025 dla poszczególnych laboratoriów;
 • udział w przeprowadzeniu procedury certyfikacji ISO 17025 dla laboratoriów o największym potencjale badawczo-usługowym;
 • planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnych z normą ISO 17025 dla laboratoriów certyfikowanych;
 • projektowanie, wdrażanie i weryfikacja dedykowanego systemu jakości w poszczególnych laboratoriach.